Rekisteriseloste ja evästeiden käyttö

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja Kahvila Tuokion asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kahvila Tuokio
Postiosoite: Limingantie 5, 90400 Oulu
Puhelinnumero: 050 436 3650

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anu Lakkapää
Puhelinnumero: 050 436 3650
Sähköposti: info@kahvilatuokio.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi. Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat – Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Asiakastietoja säilytetään 10 vuotta viimeisestä toimeksiannosta, toimituksesta tai tilauksesta, mikä on myöhäisin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

7. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai – laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan. Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan. Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon.
Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.